Valgprogram 2017-2021

Ballerup i balance og udvikling

At være i balance kan være svært. Et lille skub eller noget uforudset kan få balancepunktet til at tippe.

Sådan er det også i politik. Når Socialdemokraterne i Ballerup påtager sig ansvaret for Ballerup Kommune, arbejder vi for at sikre, at der ikke er noget, der kan bringe vores fællesskab ud af balance, økonomisk, socialt og miljømæssigt. Vores kommune skal være i balance, således at der er plads til alle – og plads til at vi kan rette, hvor der er ubalance.

Ballerup i balance betyder et serviceniveau, hvor der kan tages hånd om alle borgere, når det er nødvendigt.
Ballerup i balance betyder balance mellem den skat borgerne betaler, og de ydelser kommunen leverer.
Ballerup i balance betyder en blandet boligmasse, hvor der både prioriteres almene og private boliger.
Ballerup i balance er en kommune, hvor fællesskaber har en stærk rolle.
Men balance betyder ikke status quo eller stilstand. Derfor er Socialdemokratiet garanter for en fortsat fremdrift og udvikling af vores kommune.

Dette valgprogram lister de socialdemokratiske visioner, værdier og politiske pejlemærker for den kommende valgperiode.

Aktive borgere giver bedre beslutninger.

Værdigrundlag: For Socialdemokratiet er det en selvfølge at inddrage borgerne i de politiske beslutningsprocesser. Det er selve forudsætningen for et levende og velfungerende demokrati, og borgerinddragelse skal derfor gennemsyre de politiske processer.

Det lokale, nære og levende demokrati og borgerinddragelse skal fastholdes og udbygges.

Borgerinddragelse er et princip, og beslutningerne bliver bedre, når man inddrager brugere og andre interessenter. Det er borgerne som er tættest på, og kommunen skal fortsat lytte til borgernes ideer, erfaringer og betænkeligheder for at sikre bedre kvalitet i beslutningerne. Dette kan ske gennem borgermøder, sociale medier, opsøgende indsats eller lignende. Borgermillionen er et eksempel på, hvordan man kan inddrage borgerne og udvikle nærdemokratiet, og denne form bør udvides og videreudvikles..

Medborgerskab og frivillighed

Værdigrundlag: Et rigt og mangfoldigt foreningsliv er noget af det, der bedst kendetegner Den danske Velfærdsmodel, og for Socialdemokratiet er det vigtigt at understøtte de frivillige kræfter, der sikrer tilbud til børn, unge, voksne og gamle - uanset interesser. Dog må frivillighed aldrig blive en erstatning for den kommunale velfærd kun et supplement, der øger kvaliteten.

Vi sætter pris på den indsats, kommunens tusinder af frivillige gør hver eneste dag for at sikre et stærkt og mangfoldigt tilbud til vores borgere. Derfor vil vi understøtte de frivillige foreningers arbejde. Alle kommunens foreninger skal indgå i det formelle og uformelle demokrati, og det er Socialdemokratiets vision at skabe større sammenhængskraft mellem kommunens foreninger, skabe bedre vilkår for foreningerne, og give større anerkendelse til den frivillige indsats.

I kernevelfærden er det et bærende princip for Socialdemokratiet, at frivillige aldrig må overtage kerneopgaver fra kommunens medarbejdere. De frivilliges indsats er et supplement til kernevelfærden. Det skal i så høj grad som muligt være den enkelte, der ønsker at yde en frivillig indsats, der sætter rammen i samarbejde med institutionerne. Vores institutioner skal være åbne for frivilliges bidrag og ønsker. 

Socialdemokratiet som borgernes tillidsmand

Værdigrundlag: Borgerne i Ballerup skal kunne stole på, at Socialdemokratiet sætter den enkelte borgers behov først. Socialdemokratiet vil sikre, at der er dialog med borgeren om borgerens ønsker og om de muligheder, der er indenfor for fællesskabets rammer.

Når borgeren møder Ballerup Kommune, skal borgeren mødes med imødekommenhed, respekt og hjælpsomhed. Der skal være grundlæggende tillid til borgeren, og de beslutninger, der træffes, skal stræbe mod at sikre borgeren de bedst mulige rammer for borgerens ønsker og videre udvikling.

Socialdemokratiet vil ikke acceptere, at det eneste parameter for en beslutning er en økonomisk vurdering. Dette skal ske ved at oplyse borgeren om, (1) hvad de har ret til, (2) hvad der vurderes som den bedste løsning for borgeren, og (3) tage i betragtning, hvad borgeren selv vurderer som den rigtige løsning. Kommunens medarbejdere skal sikre, at borgeren får den hjælp og understøttelse, der giver mest mening for den enkelte og for kommunen som helhed.

 

Når man arbejder med mennesker, er der altid en risiko for, at der kan ske fejl eller misforståelser. Derfor skal vi skabe rammer for, at organisationen kan tage ved lære af de fejl der begås, så kvaliteten sikres, og der kan skabes stadig forbedring. Det skal ske ved dialog med borgerne om deres tilfredshed, og i dialog med medarbejderne, deres fagforeninger, pårørende og andre, som har lod eller del i området. Dette gælder uanset, hvor i organisationen man befinder sig, og det skal sikres, at man aldrig lades i stikken, hverken som medarbejder eller borger.

Tillid til medarbejderne

Værdigrundlag: Socialdemokratiet vil vægte medarbejdernes faglighed højere og gennemføre en ledelsesstil i kommunen, der giver den enkelte medarbejder bedst mulig råderum for at levere den bedst mulige velfærd.

Ballerup Kommune skal være en god arbejdsgiver, og allerede i dag har Ballerup en af landets mest ambitiøse MED-politikker. Tillidsbaseret ledelse vil være fremtiden, og det er en socialdemokratisk ambition, at der fra Ballerup udspringer en ny ledelsesform, der på sigt kan erstatte New Public Managements ensidige fokus på bundlinjen.

Medarbejdernes indflydelse skal være en rød tråd i alle beslutninger, da medarbejdere trives og præsterer bedst, når vi viser dem tillid og giver dem ansvar. I stedet for at udfylde skemaer, skal medarbejderne i Ballerup Kommune yde det, som borgerne har brug for, og borgerne skal opleve, at det er dem, som er i centrum. Det skaber tilfredse borgere og gladere og mere motiverede medarbejdere, hvilket er nøglen til et succesfyldt samarbejde til alles gavn. Fjernes overflødig administration kan man få mere tid til kerneopgaven tæt på borgeren. De penge, som spares i den enkelte institution eller område, skal forblive i institutionen/området for at sikre en bedre kvalitet.

Socialdemokratiet vil fastholde fokus på god ledelse i kommunen, da god ledelse og gode medarbejdere er hinandens forudsætninger. Tillidsfuld ledelse i kommunen skal have fokus på medarbejdernes faglighed, engagement og arbejdsglæde.

Ballerup i arbejde

Værdigrundlag: En socialdemokratisk beskæftigelsespolitik giver alle ledige ret til et arbejde, og anser det som kommunens vigtigste opgave at sikre, at ledige har de rette kompetencer til at understøtte fremtidens arbejdsmarked.

I Ballerup skal vi gøre en indsats for, at balancen mellem arbejdsliv og fritid er så balanceret som muligt. Der skal fokuseres på, at folk som er klar til arbejdsmarkedet også har en mulighed for at komme til at bidrage - til fælles gavn. Derfor skal indsatsen for at få alle i arbejde være koncentreret om den enkeltes situation. Vi skal have alle med - ikke skubbe nogen ud. Socialdemokratiet vil sikre, at arbejdsløse borgere og borgere med nedsat eller ringe arbejdsevne behandles ordentligt. Vi vil ikke stå model til fornedrelse af arbejdsløse gennem meningsløse ressourceforløb, jobafklaringsforløb og lignende.

De investeringer i uddannelse, virksomhedspraktik og vejledning, som Ballerup Kommune allerede har gennemført, har vist sig at bære frugt.  For at sikre at endnu flere og helst alle kan bidrage, skal Ballerup fortsætte investeringerne, både for at sikre vores fælles velfærd, men også for at sikre at virksomhederne får den arbejdskraft, der er brug for.

Ballerup som en erhvervsvenlig kommune

Værdigrundlag: Ballerup skal være en god kommune at drive virksomhed i. At sikre arbejdspladser, vækst og udvikling skal være centrum i erhvervspolitikken, uden at det kompromitterer Socialdemokratiets værdier for beskæftigelse- og socialpolitik eller medfører løn- og social dumping.

Ballerup er en erhvervsvenlig kommune, hvor mange virksomheder har lyst til at placere sig. Det skal vi værne om, og vi skal sikre at kommunen understøtter virksomhedernes behov. Kommunen skal være tilgængelig for virksomhederne, og virksomhederne skal opleve en fælles og koordineret indsats ved kontakt med kommunen.

Den socialdemokratiske erhvervspolitik går på to ben; Ballerup skal fortsat være en kommune, der tiltrækker nye vækstbrancher og vækstvirksomheder, som det f.eks. er lykkedes med i Lautrupparken. Samtidig skal erhvervspolitikken understøtte, at der etableres både store og små virksomheder i Ballerup, der skaber arbejdspladser til kommunens borgere.  Dette gælder ikke mindst iværksættere, der skal støttes og hjælpes til vejledning og netværk. 

Det er afgørende for Socialdemokratiet, at kommunens og skatteborgernes penge ikke går til underbetaling og udnyttelse af arbejdskraften. Derfor står Socialdemokratiet fast på, at der skal være praktik- og lærlingepladser og ordentlige vilkår, hvis man skal arbejde for kommunen.

Udlicitering skal kun foregå i det omfang, der giver mening, og det skal altid understøttes af et kontrolbud fra kommunens egne enheder. Når en udlicitering skal finde sted, skal medarbejdernes vilkår, miljømæssige hensyn og sociale klausuler have stor vægt.

Godt at have børn i Ballerup

Værdigrundlag: I Ballerup skal børnefamiliernes behov tænkes ind i en helhed, og en sammenhængende familiepolitik i Ballerup skal sikre, at Ballerup fortsat er en attraktiv kommune at få børn i og bosætte sig i, hvis man er børnefamilie.

Socialdemokratiet vil prioritere en sammenhængende familiepolitik, der skal sikre bedst mulige rammer for kommunens børnefamilier, og fastholde Ballerup som en attraktiv kommune for børnefamilier at flytte til. En sammenhængende familiepolitik inkluderer, men er ikke begrænset til at sikre åbningstider i institutionerne, der i høj grad svarer til familiernes behov, fritidstilbud i nærområderne, moderne og attraktive legepladser og friluftstilbud i kommunen, samt kulturtilbud og musiktilbud til børn og familier. 

Ballerup skal være den kommune, hvor børn trives bedst, og forudsætningerne for at skabe trivsel, udvikling og læring skal understøttes og styrkes de kommende år.  

Børn og unge i udvikling

Værdigrundlag: Institutioner og skoler i Ballerup skal være de bedste i landet til at sikre, at alle børn, uanset deres forældres uddannelse- og arbejdssituation, når det maksimale af deres potentiale, og fremmer børn og unges glæde og lyst til at uddanne sig efter grundskolen.

Det skal være naturligt for forældre at tilvælge de kommunale tilbud til børn på grund af høj kvalitet, glade og velfungerende børn, der udvikler sig, og dygtige medarbejdere. Der skal være tid til omsorg og fokus på børnenes trivsel – og tid til efteruddannelse og dialog med forældrene.

De udfordringer, som er en følge af folkeskolereformen, skal imødegås. Inklusion er en af dem, og for at skabe et bedre fundament for lærerne til dette, skal lærerne have mulighed for efteruddannelse. Hvis vi vil have bedre trivsel i klasserne, og det vil vi, skal redskaberne være tilgængelige. Vi vil give skolerne frihed til selv at tilrettelægge undervisningen og skolegangen på den måde, der skaber bedst mulig undervisning for eleverne og mest motiverede undervisere.

I Ballerup skal skolebørn gå glade hjem fra skole. Derfor skal der bl.a. gives mulighed for langt flere ekskursioner, og der skal arbejdes med, at alle klasser kommer ud af huset hver uge. Vi skal give børnene en ”ud af skolen”-oplevelse. Formålet er, at give børnene en mere praktisk tilgang til fagene, det er nogle gange nemmere, når man gør det 1:1, i stedet for at tegne det på en tavle. Der skal også være noget at se frem til, derfor vil vi arbejde på at give mulighed for flere lejrskoler.

Aktive børn er sunde børn, og derfor skal bevægelse og idræt være en prioritet på kommunens skoler. Socialdemokratiet vil inddrage idrætsforeningerne aktivt i tilrettelæggelsen af disse tilbud til eleverne og sikre, at børn og unge introduceres til et mangfoldigt idrætstilbud gennem deres skolegang, og derigennem øge deres deltagelse i idrætsforeningerne.

Ungdommen og uddannelse i fokus

Værdigrundlag: Fundamentet for at ethvert ungt menneske kan opnå sit fulde potentiale, uanset baggrund, er uddannelse. Det er kernen i den Socialdemokratiske drøm. Socialdemokratiet er for en uddannelsesvenlig kommune.

Der er mange fine forskellige ungdomsuddannelsestilbud efter grundskolen i Ballerup. For mange fravælger dog erhvervsskolerne til fordel for de gymnasiale uddannelser. Det er derfor en mærkesag for Socialdemokratiet, at få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse.  Derfor skal der ses på, hvordan man opprioriterer vejledningsindsatsen, så flere unge finder deres rette hylde i uddannelsessystemet, og så vi samtidigt kan få færre frafald på ungdomsuddannelserne. Desuden er det vigtigt at arbejde for praktikpladser til alle kommunens lærlinge. 

Under uddannelse skal de unge også have en sikker base. Derfor arbejder Socialdemokraterne på, så vidt det er muligt, at få flere ungdomsboliger i kommunen. Det skal være nemt og billigt at bo i kommunen, mens man er under uddannelse.

Grøn balance i Ballerup

Værdigrundlag: Ballerup skal være en attraktiv grøn kommune. Vi vil gøre vores til for at sikre kommunen mod klimaforandringer. Det ikke længere en mulighed at være grøn, det er et vilkår, og i Ballerup påtager vi os opgaven med entusiasme og seriøsitet.

Ballerup er en kommune med meget varieret natur - blandt andet skovområder, småsøer og åbne slettelandskaber.

For at sikre en endnu større trivsel, skal vi have mere varieret og mere vild natur i Ballerup Kommune. Det skal være en del af den samlede strategi for kommunen, at grønne områder altid skal tænkes ind. En grøn profil skal sikre, at vi fortsat, og i stigende grad, har mulighed for adspredelse i de rekreative områder. Det gælder både i de allerede grønne og åbne områder, men det gælder også for vores bymidter, som skal være grønne, attraktive og et sted, man har lyst til at opholde sig.

Det er vigtigt for vores trivsel, at vi lever i et sundt miljø, derfor skal vi være klimabevidste i tanke og handling. Vi skal tænke klimaet ind i alle vores beslutninger. Vi skal udnytte ny viden, nye ressourcer og opfordre virksomheder og borgere til at gøre det samme. Vi skal fortsætte indsatsen for at nedbringe vandforbruget, og vi skal fortsat være en sprøjtefri kommune, som opfordrer borgerne til også at holde parcelhaven fri for pesticider.

Siden 2006 er CO2 forbruget for Ballerup Kommune nedsat med 50%. Vores klimaambitioner stopper ikke her, det skal længere ned - også i fremtiden. Vores mission er på sigt at blive CO2 neutrale.

Vi skal fortsat investere i klimarenoveringer for at sikre os mod de trusler, som klimaforandringerne medfører, og vi skal klimatilpasse i vores udsatte områder, så ingen værdier går unødigt tabt.

Ballerup som fællesskabernes hovedstad

Værdigrundlag: Kultur er for Socialdemokratiet det kit, der holder samfundet sammen. Derfor prioriterer Socialdemokratiet en aktiv og mangfoldig kulturpolitik, hvor frivillige, foreninger, sportsklubber og andre kulturelle institutioner betragtes, som skabere af velfærd for - og i samarbejde med borgerne, og det er kommunens opgave at understøtte disse i så høj grad som muligt.

Kultur er den samlende kraft i ethvert samfund, og kultur har til formål at gøre et samfund rarere at leve i samtidig med, at der er masser af afledte effekter. Når vi mødes i foreningslivet, i aftenskolen, mødes om musik, kunst og idræt, ophæves de forskelle, der er i hverdagen. Penge, etnicitet, kultur, seksualitet og alle mulige andre forskelle og gør os mere lige og skaber sammenhæng. Disse samlende aktiviteter vil vi som Socialdemokrater søge at styrke endnu mere, og vi vil søge at skabe nye konstellationer af fællesskaber.

Vores trivsel og fællesskab styrkes af de kulturelle tilbud. Derfor skal deltagelse i kulturtilbud være en mulighed for alle Ballerupborgere, og vi skal gøre det lettere for borgerne at deltage endnu mere.  Vores kulturinstitutioner skal åbne sig endnu mere for borgerne og gå forrest i kampen for at styrke fællesskabet.

Kultur er mangfoldigt og spænder bredt. Det er vigtigt, at vi har alle former for kultur i Ballerup, og breddeidræt og eliteidræt er hinandens forudsætninger. Hvis den ene del skæres væk, forsvinder den anden del også. Det samme indenfor teaterverdenen, hvor både den folkelige scene og den mere finkulturelle scene ikke kan leve uden hinanden. Aftenskoler og biblioteker m.m. skal opfordres til at arbejde sammen og søge at skabe deres særlige fællesskaber. Begge institutioner har til formål at fange borgerne, og det kan man lige så godt samarbejde om.

Aktive, ældre medborgere.

Værdigrundlag: I Ballerup vil vi ikke have ensomme ældre. Derfor skal ældrepolitikken understøtte et stærkt og givende fællesskab for alle kommunens ældre samtidig med, at der skal være kvalitet i kernevelfærden til de ældre borgere.

Vi vil sikre at alle nye pensionister, som slutter et travlt og indholdsrigt arbejdsliv, får mulighed for information om de mange muligheder, der findes i vores kommune. Vi ønsker, at alle skal have mulighed for at vælge det aktive seniorliv og de fællesskaber, der følger med. For os er respekt og værdighed vigtige nøgleord i vores møde med borgerne, dette gælder naturligvis også vores ældre borgere.

Vi vil samarbejde med alle, der møder vores ældre, således at viden og tilbud om aktiviteter, som både kan handle om sundhed, oplysning og fællesskaber, kan nå ud til vores ældre borgere. Vi vil samarbejde med praktiserende læger, præster og menigheder, foreninger, organisationer, hjemmeplejen og forebyggende hjemmebesøg, er naturlige kæder mellem vore ældre og de mange aktivitetsmuligheder, der findes, hvor fællesskaber og information blomstrer. Vi ved at mange ældre både har brug for at give og modtage, og vi ved at relationer er vigtige, derfor spiller Frivillighedsrådet og foreningslivet en stor rolle som samarbejdspartnere.

Boliger i Ballerup

Værdigrundlag: En sammenhængende boligpolitik skaber grundlaget for en kommune i balance. At sikre både almene og private boliger samt mulighed for andre boformer, så der er attraktive boligtilbud til både nuværende borgere og tilflyttere, er afgørende.

I Ballerup skal der være balance i boligpolitikken. Det kræver at vi hele tiden sikrer, at udbuddet er størst muligt, så vi kan tiltrække nye borgere samtidig med, at vi passer på de mennesker, som allerede bor i kommunen. For særligt nyuddannede og nystiftede familier, er der behov for at prioritere boliger.

Derfor skal der lægges vægt på den rigtige fordeling af almene boliger, andelsboliger og ejerboliger. Samtidig skal vi sikre, at boligerne er tilpas moderne indrettet, og i størrelser som tiltrækker flere. Udover de fysiske rammer, skal det understøttende boligsociale arbejde styrkes og udbygges. Herunder kvarterprojekter, som via det lokale islæt kan være bedre end de mere brede projekter. Boligsocialt arbejde er i høj grad med til at forebygge mange problemer.

Både ungdoms-, handicap- og ældreboliger skal fortsat prioriteres, og det er et socialdemokratisk ønske, at de borgere, der skal bo i de nye boliger, også har medbestemmelse over, hvordan de indrettes. Der bør tænkes i blandede erhvervs- og boligområder, og i boliger til børnefamilier med samme koncept, som vi har i seniorbofællesskaber.

Sundhed i Ballerup

Værdigrundlag: Borgerne skal understøttes til at have et sundt liv, både fysisk og mentalt, og vi vil aktivt bekæmpe de faktorer, der gør, at kortuddannede lever mere usundt og kortere end langt uddannede. At behandle borgerne forskelligt, både i tilbud og i tilgang, skaber den bedst mulige sundhedsbalance. 

Vi vil understøtte borgerne til at have et sundt liv, og vi ønsker at komme uligheden i sundhed til livs.  Det betyder, at vi skal have masser af tilbud, hvor man motiverer borgerne til at deltage i fælles projekter, og dermed selv tage ansvar for at dyrke det sunde selv. Vi skal give borgerne en oplevelse af, at det er sjovt, indholdsrigt og socialt at bevæge sig og være sammen med andre om et fælles projekt.

Derfor skal vi ud lokalt og understøtte projekter med sundhed som omdrejningspunkt - og ingen projekter er for små. Det kan dreje sig om projekter, der fremmer motion og bevægelse, men også om anden form for sundhed- eksempelvis: Madlavningsprojekter, rygestopprojekter, projekter for folk som har brug for at ændre livsstil m.m. Relevante foreninger kunne være aktive medspillere, så det snarere bliver noget som vokser nedefra i stedet for, at det kommer som en løftet pegefinger. Frivilliges deltagelse i Sundhedshuset skal fremmes og forstærkes.

Der hvor det giver mening for vores borgere, vil vi forsætte og udbygge det samarbejde, vi har med vores nabokommuner og Klyngekommuner for at give mangfoldige og målrettede tilbud. Det gælder i særlig grad forløbsprogrammer, hvor der er få borgere fra Ballerup.

Vi vil også forsat have kvalitet i vores meget specielle tilbud til eksempelvis misbrugere af alkohol og euforiserende stoffer samt psykisk syge, hvor der tages udgangspunkt i Recovery, og hvor der sættes fokus på den enkeltes udfordringer og behov.

Vi vil vægte en professionel og helhedsorienteret udskrivning fra vores hospitaler – både de somatiske og psykiatriske - for at sikre at ingen bliver overladt til sig selv, når man vender hjem fra en indlæggelse uden kyndig information og vejledning. Mange borgere, og naturligvis navnlig de svageste, kommer hjem fra lægen eller hospitalet, uden helt at have forstået den situation de er i. Eksempelvis kan det være, at diagnosen ikke er forstået, eller at de ikke forstår, hvilken hjælp de har brug for. Disse borgere skal der laves en opsøgende indsats overfor, så vi sikrer, at de som minimum forstår deres situation og får den hjælp de har brug for.

Ballerup tager hånd om udsatte borgere

Værdigrundlag: De svageste i samfundet skal være mere på vores dagsorden i vores socialpolitiske arbejde. Vi vil sætte mere fokus på tillid og respekt og ikke mindst anderkendelse. Vi vil skabe trygge rammer og dialog, og vi skal være bedre til at høre på og inddrage de svageste - frem for lukke dem ude af fællesskabet.

Fællesskabet er styrken til at komme frem til gode resultater, og det er et fælles ansvar. Kommunens udsatte borgere skal mødes med samme tro på det bedste i hver enkeltes ønsker og muligheder, som resten af kommunens borgere, og målet skal være at sikre, at alle borgere i kommunen får den bedst mulige tilværelse. De skjulte kompetencer og gode værdier hos de svageste skal frem, men dette kræver gensidig tillid. Vi tror på styrken hos de svageste, derfor det er vigtigt for os, at de bliver hørt.

Man kan i perioder af sit liv være ramt af sygdom, depression eller meget andet, der gør, at man bliver afhængig af den offentlige velfærd. Der skal vi sikre kvalitet i tilbuddene, men samtidig er det en socialdemokratisk kongstanke, at man ikke skal ”parkeres” i et permanent tilbud, blot fordi man i en periode har brug for velfærden. Ønsker man at vende tilbage til arbejdsmarkedet eller øge sin deltagelse, skal dette prioriteres.

Samtidig skal det sikres, at borgere med diagnoser får den rigtige hjælp. Kan kommunen hjælpe med at sikre en velfungerende tilværelse på arbejdsmarkedet, i eget hjem og i det frivillige foreningsliv, skal kommunen hjælpe med dette. 

Trygge borgere i Ballerup

Værdigrundlag: Fællesskabet blandt borgerne I kommunen er afgørende for Socialdemokratiet. Fællesskabet giver en følelse af tryghed, men ønsker nogle ikke at være en del af dette fællesskab, må det ikke få negative konsekvenser for de andre borgere i form af, at de oplever utryghed.

Socialdemokraterne vil arbejde for tryghed ved at lave forebyggende indsatser for unge og udsatte samt lave indsatser i boligområderne. Vi vil samarbejde med familier, skoler, sagsbehandlere og foreningsliv, og gøre en tidlig og forebyggende indsats overfor den enkelte og overfor grupper. Vi vil arbejde forebyggende med lyse og tryghedsskabende indretninger af byrum og veje. Vi vil fortsætte arbejdet med at komme åbenlys hashhandel og bander til livs. Vi vil ikke acceptere, at nogle skaber utryghed ved kriminalitet.

Vi vil fortsat samarbejde med politi, boligselskaber, og andre myndigheder og tydeligt reagere mod ulovligheder og vise, at vi ikke accepterer, at man skaber utryghed for flertallet og fællesskabet. Vi vil hjælpe de som ønsker at træde ud af den kriminelle løbebane med exitprogrammer, med at komme i uddannelse og med at finde beskæftigelse. Vi vil fortsætte vores indsats for at få færre hjemløse. Vi vil styrke samarbejdet om vores udsatte borgere og misbrugere og tro på, at borgeren altid kan udvikle sig og komme tættere ind i fællesskabet.

Attraktive og levende byrum

Værdigrundlag: I Ballerup skal det være attraktivt at bevæge sig rundt i de tre bydele Ballerup, Måløv og Skovlunde. Byrummene skal være åbne, tilgængelige og rare at opholde sig i for børn, unge, voksne og ældre.

Socialdemokraterne vil fortsætte med at prioritere midler til attraktive bydele, som kan udvikle sig og danne rammen om liv og fællesskabet i kommunen - både for kommunens borgere og besøgende. Byrummene skal være trygge, lyse og indbyde til møder mellem borgerne, til leg og oplevelser og give en god ramme for handelslivet. Vi vil støtte op om aktiviteter som koncerter, markeder og andet, der giver liv og skaber fællesskab i bydelene, og vi vil sikre at der tages hensyn til nuværende brugere, når der bygges og renoveres.

Sikker og velfungerende trafik

Værdigrundlag: At kunne bevæge sig sikkert og let rundt til fods, på cykel, med bus, tog eller bil er vigtigt for borgere og for erhvervsliv. Socialdemokraterne vil gøre veje og stier sikre for de bløde trafikanter, og styrke den offentlige transport. Vi er stadig afhængige af biler, men bilismen skal være mere grøn og sikker.

Ballerup er en kommune i vækst med mange borgere og ansatte på vores virksomheder, som hver dag har behov for at bevæge sig rundt. De bløde trafikanter, fodgængere og cyklister skal prioriteres. Et velfungerende cykelnet med de 3 supercykelstier og en offentlig transport med 5 s-togstationer og de mange busser og vores egne servicebusser giver alt sammen gode muligheder for borgerne og er et godt alternativ for pendlere. Hastigheden i vores boligområder skal ned på 40 km/t af hensyn til sikkerhed og støj, og den skal også ned på hovedfærdselsveje.

Der skal være flere pendlerparkeringspladser, så flere vælger tog og bus, og samtidig vil vi gøre biltrafikken mere grøn ved at forbedre forholdene for el-biler og etablere grønne bølger, hvor det er muligt.

Råd til vækst og velfærd

Værdigrundlag:  For Socialdemokratiet er det afgørende, at økonomien er i balance. En god og velstyret økonomi er grundlaget for velfærdssamfundet. Der skal være balance mellem indtægter og udgifter, og der skal være rum for investeringer i fremtiden, i bygninger, veje og byrum. Socialdemokratiet arbejder for vækst, så der er råd til at øge velfærden i fremtiden for kommunens borgere.

At sikre en sund økonomi i kommunen er forudsætningen for at skabe velfærd og kvalitet for borgerne. Derfor vil Socialdemokratiet hele tiden arbejde for at effektivisere den kommunale drift og omprioritere, således at der skabes mest mulig velfærd for borgernes og virksomhedernes skattekroner. Vi vil have en økonomi i balance med rum for investeringer i fremtiden. Vi vil ikke efterlade gæld i børneværelset, så vi arbejder for at skabe en by med gode byrum, veje og bygninger, samtidig med at vi afdrager på gæld.

Vi vil skabe vækst i kommunen gennem tilflytning, så ”kagen bliver større”, og der bliver råd til at bevare og udvikle velfærden i Ballerup Kommune.